KOBİGEM Danışmanlık Mavi Çevre Danışmanlığı ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklıkla Doğu Akdeniz genelinde çevre danışmanlığı hizmetlerine başladı.


Bu çerçevede KOBİGEM tarafından danışanlarına aşağıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti sunulacak.

Çevre Danışmanlık (Yönetim) Hizmetleri
- Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
- Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması
- Geçici Faaliyet Belgesinin alınması
- Çevre İzinlerinin Alınması
- Emisyon İzni
- Gürültü Kontrolü İzni
- Atık Su Deşarjı İzni
- Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
- Derin Deniz Deşarjı İzni
- Çevre Lisanlarının Alınması
- Geri Kazanım Lisansı
- Bertaraf Lisansı
- Ara Tepolama Lisansı
- İşletme Lisansı
- Arındırma Lisansı
- Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması
- Tesislerin çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
- Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak
- Çevre MevzuatlarıKapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi
- Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi