Giderek artan rekabet ortamında , şirketlerin başarmak zorunda oldukları üç ana hedef oldukça belirgindir.

  • Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek
  • Maliyetleri Azaltarak, Verimliliği Arttırmak
  • Yeni ürün ve Hizmetleri Pazara Sunmak

Şirketler için artık "herkesin elinden gelenin en iyisini yapması" bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamıyor. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir.

İşte ISO 9000 bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir kalite sistemi oluşturmak amacıyla kullanılabilen bir kalite yönetim sistemi modelidir. Ayrıca ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi üretim kuruluşlarının yanı sıra finans, sigortacılık, turizm, sağlık, v.b. diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da uygulanabilecek esnek bir standarttır.

Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için geçerli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik, müşteri beklentilerine cevap verebilme ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artışı hedeflenmektedir.

öte yandan her geçen gün müşteriler iş yapacakları firmaların kalite düzeylerinin bir kanıtı olarak ISO 9001 belgesi talep etmektedirler. özellikle yurt dışına ihracat yapmak isteyen şirketler için ISO 9001 belgesi ticari bir avantaj olarak kullanılmaktadır.

ISO 9000:2008 Danışmanlık Aşamaları

a) Projeye Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması
Projeyi yürütecek çalışma ekibinin oluşturulması, uygun çalışma ortamı ve şartlarının belirlenmesi, gerekli standart ve kaynakların temini ve çalışma planının oluşturulması bu aşamada gerçekleştirilmektedir.

b) Mevcut Durum Analizinin Yapılması
Firmanın mevcut durum analizi için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında değerlendirme yapılarak, yönetime raporlanmaktadır.

c) Gerekli Eğitimlerin Verilmesi
Kalite Yönetim Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.

ISO 9000:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Kalite Sistem Dökümantasyonu Eğitimi

İç Tetkikçi Eğitimi

d) Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması
Gerekli dokümantasyon (Kalite El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) hazırlanır.

e) Sistemin Uygulanması
ISO 9001:2008 standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri değerlendirilerek işletmede düzeltici faaliyetler uygulanarak sistem iyileştirilir.

f) İç Tetkiklerin Yapılması
Sistemin kurulmasını müteakip firma içinde İç Tetkik eğitimi almış ekip tarafından tetkikler yapılır ve sonrasında sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur.

g) Belgelendirme Başvurusunun Yapılması:
Sistemin hazır olduğunu değerlendirdiği taktirde, belgelendirme başvurusu müşteri tarafından ilgili belgelendirme kuruluşuna yapılır.