Ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe dolaşımını sağlayan ürün pasaportu niteliğinde bir işarettir. Avrupa Birliği "Yeni Yaklaşım Direktiflerine" uygunluk göstergesidir. "Conformité Européenne adının baş harflerinin kısaltmasıdır.

Avrupa Birliği mevzuatı gereğince topluluk sınırları içine giren ve/veya içinde dolasan ve halihazırda 23 grup üründe bulunması gereken bir markalamadır. Avrupa içinde her çeşit ürünün serbest dolaşımı ve büyük bir iç pazarın kurulması için ticarette teknik engellerin kaldırılması gerekmektedir. "Yeni Yaklaşım" olarak adlandırılan emniyet, sağlık, çevre ve tüketiciyi korumaya yönelik hazırlanan sisteme göre yürürlüğe giren direktifler kullanılmaktadır. Bu direktiflerde belirtilen koşullara uyulması yasalarla zorunlu kılınmıştır. AB'ne üye ülkeler, bu direktifleri genellikle iki yıllık geçiş süresinde ulusal yasaları konumuna getirmekle yükümlüdürler.Bu güne dek 23 yeni yaklaşım direktifi yürürlüğe girmiştir. Üreticiler bu direktiflere uygunluğu, ürünlerine iliştirdikleri "CE İşareti" ile ispatlarlar. Ürünün tüm özellikleri, teknik çizimleri, uygulanan Standartlar v.b. konuları içeren bilgileri de hazırladıkları "Teknik Dosya"larda belirtirler. Ancak ürünleri için onaylanmış direktifin bulunmaması durumunda ulusal yasaları uygulayabilirler. Bu durumda bir üye ülke, diğer bir ülkenin kendi yasalarına uygun olarak ürettiği ürünlerin ithalatına izin vermek zorundadır. Bu da "Karşılıklı Tanınma İlkesi" olarak bilinmektedir.

1995 yılından bu yana Teknik olarak Avrupa Birliğine uyum çalışmaları yürüten ülkemizde de CE yasal mevzuatı 11/7/2001 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulamasına dair Çerçeve Kanun'la, 11 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. O nedenle CE yönetmeliği kapsamına giren tüm ürünlerin ilgili kurallar gereğince işaretlenmesi gerekir.

CE Uygunluk İşaretinin Yararları
CE Uygunluk işareti Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde yer alan ülkelerde ürünlerin serbest dolaşımını sağlar. Tüm Avrupa Ekonomik Alanı için, ürünlerin uyması gereken tek bir mevzuat ve temel gerekler mevcuttur. Yeni Yaklaşım Direktifleri ya da CE direktiflerinin yardımıyla ulusal yasaların ve direktiflerin uyumlaşması ve teknik standartların karşılıklı olarak tanınmaşı sağlanmaktadır. Böylece üretici farklı pazarlar için ürünlerini şekillendirmek zorunda kalmamaktadır. Uyumlaştırma işlemleri ile ürünün güvenlik seviyesi yükseltilmiş olur. CE işaretlemesi bir kalite işareti olmayıp yapılan çalışmaların sonucunda ürünün kalite seviyesinin yükselmesini sağlar.

ONAYLANMIŞ KURULUŞ
CE İşareti yetkili bir kuruluş tarafından verilmez. Üretici ürününe kendisi iliştirir. Eğer ürünü risksiz ise, ürünün temel gereklere uygunluğunu kendisi beyan edebilir.Burada, üreticinin bu büyük sorumluluğu, güven ilkesini sarsmayacak şekilde taşıması gerekir. AB mahkemelerinde uygunluğu beyan edilip, temel gerekleri sağlamadığı belirlenen ve piyasadan toplatılan ürünlerle ilgili, üreticiye uygulanacak cezai yükümlülüklere ilişkin pek çok davanın sürdüğü bilinmektedir.

Ürünü riskli ise; ürünün temel gereklere uygunluğunun incelenmesi, onaylama yöntemiyle yapılır. Ürünün,risk derecesine bağlı olarak, ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve AB'nin de resmi olarak tanınan bir Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) tarafından incelenmesi ve gerekli testlerin yapılarak bu kuruluş tarafından onaylanması gerekir. Bir üretici kendi ülkesi ya da başka bir üye ülkedeki resmi tanınırlılığı olan herhangi bir Onaylanmış Kuruluşu seçebilir. AB ülkelerinde CE İşareti bulunmayan riskli bir ürünü, bir üye ülke üreticisi kendi ülkesinde kullanamaz. Bunun güvencesi, üye ülkenin ilgili Bakanlığının kontrolündedir. Onaylanmış Kuruluşların yasal olarak yetkilendirilmiş olması (akredite edilmesi) gerekir. Bu kuruluşlar belirli uygunluk incelemelerinde uzmanlaşmış ve sadece o konularda inceleme yapabilme yetkisine sahiptirler. Taşeron kullanabilirler ve uygunluk değerlendirme işlemlerini " Modüler Yaklaşım Sistemi"ne göre yaparlar. Tarafsız olmak zorundadırlar. Türkiye'de henüz Onaylanmış Kuruluş yoktur.

CE Uygunluk İşareti Danışmanlık Aşamaları a) İlgili Direktiflerin Tespiti
Ürünlerin hangi Yeni Yaklaşım Direktifi / Direktifleri kapsamına girdiği tespit edilir.

b) Ürünle İlgili Uyumlaştırılmış Standartların Tespiti:
Mevcut ise ürünle ilgili Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları tespit edilir. Ürününüzün satılabileceği AB üyesi ülke / ülkelerde söz konusu ürünle ilgili hala yürürlükte olan ulusal standart, yasa ve mevzuatın bulunup bulunmadığı araştırılır.

c) Uygunluk Değerlendirme Yönteminin Tespiti
Ürünün, ilgili Yeni Yaklaşım Direktifinde / Direktiflerinde yer alan temel gereklerine e risk seviyesine göre uygunluğunu sağlayacak modül seçilir.

d) Onaylı Kuruluş Gerektiren Ürünler:
Ürününüzün temel gereklere uygunluğunun tespiti için Onaylanmış Kuruluş'a başvurulması gerekip gerekmediği belirlenir. Belirleme işlemi ilgili direktiflerde açıklanan ürünün tanımlanmış risk seviyesine göre yapılır. Onaylı Kuruluşun test, denetim ve sertifikalandırmasına ihtiyaç var ise bu çalışmalar yapılır.

e) Teknik Dosyanın Hazırlanması:
İlgili Direktif / Direktiflerde belirtilen dökümanlardan oluşan bir teknik dosya hazırlanır. Teknik dosya kapsamında, ürünün standartlara uygunluğunu doğrulayan belgeler de yer almalıdır.

f) Uygunluk Beyanının Hazırlanması:
Yukarıda belirlenen çalışmalar tamamlandıktan sonra Uygunluk Beyanı hazırlanır.

g) Ürünün Üzerine CE İşareti'nin İliştirilmesi:
Ürünün üzerine, etiketine, ambalajına veya beraberindeki belgeye "CE" uygunluk işaretlemesi yapılır.

CE MARKASI KULLANIM
CE markaası ürünün özelliklerine göre mevcut direktifler incelendikten ve hangi direktif veya direktiflerin geçerli olacağına doğru karar verilip bunların gereklilikleri tamamıyle yerine getirildikten sonra kullanılmalıdır. Ürün üzerinde yer alan CE markası, ürünün ilgili bütün direktiflere uygunluğunu gösterir. Marka sahibi tüm sorumlulukları yerini getirdiğini ve doğabilecek tüm tazminat taleplerini karşılayacağını taahhüt etmiş sayılır.

CE MARKASI AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU TARAFINDAN YAYINLANAN DİREKTİFLER

Ürün Adı AB'nin ilgili mevzuatı Uyumdan Sorumlu Kuruluşlar
1.Alçak gerilim cihazları Low voltage equipment (73/23/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
2.Basit basınçlı kaplar Simple pressure vessels (87/404/EEC;90/488/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
3.Oyuncaklar Toys (88/378/EEC;93/68/EEC) Sağlık Bakanlığı
4.İnşaat malzemeleri Construction products (89/106/EEC;93/68/EEC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
5. Elektromanyetik uygunluk Electromagnetic compatibility (89/336/EEC;92/31/EEC;93/68/EEC) (98/13/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
6. makinelar Machinery (98/37/EC; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
7. Kişisel korunma donanımları Personal protective equipment (89/686/EEC;93/68/EEC;93/95/EEC;96/58/EC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
8.Otomatik olmayan tartı aletleri Non-automatic weighing instruments (90/384/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
9. Aktif emplante edilen tıbbi cihazlar Active implantable medical devices (l90/385/EEC;93/42/EEC;93/68/EEC) Sağlık Bakanlığı
10.Gaz Yakan Aletler Gas appliances (90/396/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
11.Sıcak su kazanları Hot water boilers (92/42/EEC;93/68/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
12.Sivil kullanım için patlayıcılar Civil explosives (93/15/EEC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
13.Tıbbi cihazlar Medical devices (93/42/EEC;98/79/EC) Sağlık Bakanlığı
14.Patlayıcı ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres (94/9/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
15.Gezi Amaçlı Tekneler Recreational craft (94/25/EC) Denizcilik Müsteşarlığı
16.Asansörler Lifts (95/16/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
17.Dondurucular Household electric refrigerators, freezers and combinations (96/57/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
18.Basınçlı kaplar Pressure equipment (97/23/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
19.Telekomünikasyon terminal cihazları Telecommunications terminal equipment (98/13/EC) Telekomünikasyon Kurumu
20.In vitro  tıbbi tanı cihazları In vitro diagnostic medical devices 98/79/EC) Sağlık Bakanlığı
21.Floresan lambalarda enerji etkinliği Energy efficiency requirements for ballast for fluorescent lighting (2000/55/EC) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
22.Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar  Cableway installations designed to carry persons (2000/9/EC) Belirlenmedi
23. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları Radio and telecommunications terminal equipment (99/5/EC) Telekomünikasyon Kurumu