Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış standartlar serisi olan ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı günümüzde müşteriler tarafından alınan ürün veya hizmetin çevreye zarar vermediğinin bir ıspatı olarak talep görmektedir.

ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

ISO 14000 Uygulama Aşamaları
a) Projeye Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması:
Projeyi yürütecek çalışma ekibinin oluşturulması, uygun çalışma ortamı ve şartlarının belirlenmesi, gerekli standard ve kaynakların temini ve çalışma planının oluşturulması bu aşamada gerçekleştirilmektedir.

b) Gerekli Eğitimlerin Verilmesi:
Çevre Yönetim Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.

  • ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi
  • Çevre Sistem Dökümantasyon Eğitimi
  • İç Tetkikçi Eğitimi

c) Sistem Dökümantasyonunun Oluşturulması:
Gerekli dökümantasyon (Çevre El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) hazırlanır.

d) Sistemin Uygulanması:
ISO 14000 standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri sunulur.

e) İç Tetkiklerin Yapılması:
Sistemin kurulmasını müteakip KOBİGEM danışmanının gözetiminde oluşturulan iç tetkik ekibi tarafından tetkikler yapılır ve sonrasında sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur.

f) Belgelendirme Başvurusunun Yapılması:
Sistem belgelendirme için hazır olduğunda, belgelendirme başvurusu müşteri tarafından ilgili belgelendirme kuruluşuna yapılır.