Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. Marka tescili; bu işaretlerin haksız ve bilinçsiz kullanımı engellemek ve bu sebeple doğacak her türlü zararın önüne geçmek için markayı koruma altına almaktır.

Neden marka tescili yaptırmalıyım?
556 sayılı KHK tescilli markanın sahibine sağladığı hakları belirlemiştir;
a) Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli markayı, benzerlerini ve halk üzerinde tescilli marka ile karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılmasının önlenmesini isteme,
b) Tescilin hukuki olarak sağlayacağı tescilli bir markanın başkasına devir edilebilirliği, miras yolu ile intikal edilebilirliği, kullanma hakkının lisans konusu olabilirliği, rehin ve teminat olarak gösterilebilirliği gibi haklardır.
Yukarıda bahsedilen haklardan yararlanmak ve aynı zamanda piyasada mal ve/veya hizmetlerinizle ilgili olarak tekel hakkı sağlamak için marka tescili yaptırmalısınız. Marka tescili ile diğer firmaların düşük kaliteli ürünlerde markanızı kullanarak,markanıza verecekleri değer kaybını engelleyebilirsiniz.

Şirketimizin ticaret sicilde kaydı var, marka tesciline gerek var mı?
Ticaret ünvanı ticaretle uğraşan şahıs veya firmanın kimliğini göstermekte olup marka mal veya hizmete bağlı bir ismi, işareti veya logoyu vurgulamaktadır. Marka genelde şirketle birlikte ortaya çıkmaktadır. Fakat daha sonra oluşturulmuş olsa bile tanınmışlık açısından şirket isminden önde gitmekte ve şirketin değerini artırmaktadır.Bununla birlikte ticaret odasında yapılan kayıtlar sadece ticaret ünvanlarını korumaktadır.Marka tescilinde ise herhangi bir şirkete ait birden fazla marka tescil edilebilmekte ve hepsi tescilli markalara sağlanan haklardan ayrı ayrı yararlanmaktadır.
Ticaret ünvanları benzer isimlerle alınabilmekte ise de marka tescilinde benzer kelime, logo ya da işaretler red edilmektedir. Ticaret sicil kaydının sağladığı hukuki haklar markada olduğu gibi net ve açıkça belirtilmemiştir.

Marka tescili için kimler başvurabilir?
Marka tescili T.C. sınırları içersinde ikametgahı olan ya da sınai ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce, ayrıca Paris sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir.

Marka tescili ne kadar zamanda tamamlanır? Koruması tüm dünyada geçerli midir?
Marka tescili başvurusu herhangi bir itiraz gelmediğinde 10-12 ay içerisinde tescil ile sonuçlanır ve Türk Patent Enstitüsü tarafından başvurunun kabul edildiği tarih, saat ve dakika itibariyle 10 süreyle koruma sağlamaktadır. Bu koruma hakkı onar yıllık dönemler halinde sınırsız sayıda yenilenir. Başvurunun yapılmasını takiben başka bir firma tarafından aynı isim,şekil, logo ve işaretler, aynı sektörde müracaat edilmesine rağmen tescil verilmez. Tescil edilen marka sadece tescil edildiği sektörler için ilgili ülkede geçerlidir. Türkiye?de müracaat edilen bir markanın diğer dünya ülkelerinde koruma hakkı ancak o ülkelere yapılacak tescil müracaatı ile sağlanabilir.

Markamı tescil ettirmek istiyorum, ne yapmalıyım?
Tescil edilmesini istediğiniz markanızın, mal/hizmet eşya sınıflarındaki sektörlere göre hangi sınıflarda yer aldığını tespit etmeniz gerekir. Bu sınıfları belirledikten sonra markanızın detaylı araştırmasını yapmanız gerekecektir.
Sektörel anlamda yaptığınız araştırmanın olumlu olması halinde gerekli evrakları hazırlayarak tescil işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Hangi sınıflarda müracaat etmeliyim?
İlk öncelikle faaliyet gösterdiğiniz ana sektörü tespit edip ilgili ürün ve/veya hizmelerinizi belirlemeniz gerekecektir. Bunun yanında ileride gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yatırımlar, yeni ürünler, yeni hizmetleri de gözönüne alarak alternatif sınıflarda da müracaat etmek gerekir. Örneğin sadece ?nevresim takımı? imal ediyorsanız ki bu emtia 24 sınıfın 2.paragrafında yer almaktadır, bunun yanında diğer alt bölümleri {örneğin; 23 (iplikler), 25 (konfeksiyon), 35 (mağaza hizmetleri) }almanız tavsiyemizdir. Zira aynı sınıftaki alt bölümler fiyat farkı yaratmamaktadır. Ayrıca alınmayan sınıflarda başka firmaların bu sınıflarda marka tescilini alabileceğini düşünmek gerekir.Alternatif ve koruma kapsamını sağlamlaştırıcı sınıfların tescil edilmemesi halinde ileride tekrar müracaat gerekecek ve ayrı belge almak zorunda kalacaksınız.

Markanın red veya kısmi red olması ne demektir? Bu aşamadan sonra ne yapmam gerekir?
Tescil müracaatı yapılan her markanın tescil belgesi alacağı yönünde kesin bir ifade yoktur. Zira tescil süreci inceleme,araştırma, değerlendirme ve yayın süreçlerinden oluşan uzun bir süreçtir.

Müracaat yapılmadan önce markanın mutlaka araştırma yapılması gerekir?
Marka araştırmaları; Türk Patent Enstitüsü?nün incelemesinde olan markaları kapsamadığı için inceleme aşamasında olan markalar görünmeyecektir. (TPE tarafından kodlaması yapılmamış markalar görünmemektedir.)
Marka müracaatınızdan önce yakın bir tarihte aynı sektörlerde müracaat edilmiş başka bir markadan veya benzer markalardan gelecek itiraz ile markanın red (markanın iptal edilmesi) veya kısmi red (müracaat edilen emtialardan bir kısmının çıkartılması) olması mümkündür.
Eğer markanız red olduysa Türk Patent Enstitüsü?nün red gerekçesinin incelenmesi ve marka vekillerinden bilgi alınmasıyla gerek görüldüğü taktirde itiraz edilebilir. Eğer markanız kısmi olarak reddedilmiş ise kalan mal ve/veya hizmetler incelenerek gerek varsa itiraz edilmelidir.

Marka Tescili için gerekli belgeler nelerdir, nasıl göndermeliyim?
Marka tescil müracaatı için faaliyet belgesi veya ticaret sicil gazetesi (fotokopi), Marka örneğiniz (logo varsa), noter onaysız vekaletname gereklidir.

Marka tescil belgemi aldıktan sonra yapmam gereken herhangi bir konu var mı?
Marka tescil işlemi sonuçlandıktan ve marka belgeniz tarafınıza iletildikten sonra markanız müracaat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle tescillenmiş olacaktır. Bunun yanında tescil edilen markanın iyi ve kötü niyetle de olsa benzer isim, şekil veya logolar ile müracaatları yapılabilir. Bunun için markanızı aylık olarak izlemeniz gerekecektir. Zira Türk Patent Ensititüsü?nün aylık olarak yayınladığı resmi markalar bülteni takip edilmez ve benzer markalara itiraz edilip iptal ettirilmez ise tescili kesinlik kazanacaktır. Tescili kesinlik kazanan markaları ise ancak iptal davası açarak iptal etmek gerekecektir. Hem masraflı hem de kesinlik içermeyen dava işlemleri ile uğraşmamak adına markanızın takip edilmesi tavsiyemizdir.