OHSAS 18001 standardı, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim modelidir. Ulusal sağlık ve güvenlik standartlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur. ISO 18001 bir yandan kuruluşların yasal standartlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde işyerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

OHSAS 18001 sistemi işçi sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol altına alınması prensibi üzerine kurulmuştur.

OHSAS 18001 sistemi kamu ihaleleri başta olmak üzere müşteriler tarafından sosyal sorumluluğun gereği olarak düşünülmekte ve gerek üretim gerekse hizmet sektörlerinde her geçen gün daha fazla kuruluş tarafından talep edilmektedir.

OHSAS Uygulama Basamakları
a) Projeye Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması
Projeyi yürütecek çalışma ekibinin oluşturulması, uygun çalışma ortamı ve şartlarının belirlenmesi, gerekli standard ve kaynakların temini ve çalışma planının oluşturulması bu aşamada gerçekleştirilmektedir.

b) Gerekli Eğitimlerin Verilmesi
İSG Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.
  • OHSAS Temel Eğitimi
  • OHSAS Dökümantasyon Eğitimi
  • İç Tetkikçi Eğitimi

c) Sistem Dökümantasyonunun Oluşturulması:
Gerekli dökümantasyon (ISG El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) hazırlanır.

d) Sistemin Uygulanması:

ISO 18001 standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri sunulur.

e) İç Tetkiklerin Yapılması:
Sistemin kurulmasını müteakip KOBİGEM danışmanının gözetiminde oluşturulan iç tetkik ekibi tarafından tetkikler yapılır ve sonrasında sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur.

f) Belgelendirme Başvurusunun Yapılması:
Sistem belgelendirme için hazır olduğunda, belgelendirme başvurusu müşteri tarafından ilgili belgelendirme kuruluşuna yapılır.