Gıda kaynaklı hastalıklar ve ölümler ve bunlarla ilgili maliyetlerin azaltılmasının amaçlanması, tüketici ve alıcı firma ve ülkelerin güvenli gıda talep etmeleri nedeniyle HACCP tabanlı gıda güvenliği yönetim sistemleri günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır.

Gıda güvenliğini sağlamak ve belgelendirmek üzere çeşitli ülkelerdeki HACCP standartları yanında BRC (British Retails Concortium) ve IFS (ınternational Food Standart) gibi standartlar kullanılmaktaydı. BRC İngiliz, IFS Almanya ve Fransa tarafından kabul gördüğünden, İngiltere için BRC, Almanya-Fransa için IFS ve diğer ülkeler için HACCP belgesi alma ihtiyacı olabilmekte ve firmaların maliyetlerinin artmasını neden olmaktadır.

HACCP'den ISO 22000'e geçiş
ISO (International Standart Organisation) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standartların yerini alabilecek ve Dünya'da ISO 9000 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngürülmektedir. HACCP belgeli firmalar kolaylıkla ISO 22000 belgesine geçiş yapabileceklerdir. Ancak ISO 22000'in BRC ve IFS yerine geçip geçemeyeceğini zaman gösterecektir.

ISO 22000- HACCP Benzerliği
ISO 22000, diğer HACCP standartları gibi, gıda zincirindeki potansiyel tehlikelerin önlenmesi veya kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi için ön koşul programlarına ek olarak tehlike analizi yapıldıktan sonra kritik kontrol noktalarının belirlenmesini ve izlenmesini, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesini içermektedir. Böylelikle son ürünlerdeki gıda güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır.

ISO 22000, diğer HACCP standartları gibi belgelendirme amacıyla kullanılmak üzere yayınlanmış olup, firmadaki ISO 9000, ISO 14000, OHSAS gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre kurulabilmektedir.

ISO 22000, HACCP'de olduğu gibi üretim hatları/ürün grupları bazında belgelendirme imkanı sağlamaktadır.

ISO 22000 Danışmanlık Aşamaları
a) Projeye Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması
Projeyi yürütecek çalışma ekibinin oluşturulması, uygun çalışma ortamı ve şartlarının belirlenmesi, gerekli standart ve kaynakların temini ve çalışma planının oluşturulması bu aşamada gerçekleştirilmektedir.

b) Mevcut Durum Analizinin Yapılması
Firmanın mevcut durum analizi için ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında değerlendirme yapılarak, yönetime raporlanmaktadır.

c) Gerekli Eğitimlerin Verilmesi
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.

  • ISO 22000 Bilgilendirme Eğitimi (2 gün)
  • Genel Hijyen Eğitimi (2 gün)
  • ISO 22000 Dokümantasyon Eğitimi
  • ISO 22000 İç Tetkikçi Eğitimi (2 gün)

d) Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması
Gerekli dokümantasyon (Gıda Güvenliği El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, HACCP Planları, Süreç Akış Şemaları vb.) hazırlanır.

e) Sistemin Uygulanması
ISO 22000 standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri değerlendirilerek işletmede düzeltici faaliyetler uygulanarak sistem iyileştirilir.

f) İç Tetkiklerin Yapılması
Sistemin kurulmasını müteakip firma içinde İç Tetkik eğitimi almış ekip tarafından tetkikler yapılır ve sonrasında sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur.

g) Belgelendirme Başvurusunun Yapılması:
Sistemin hazır olduğunu değerlendirdiği taktirde, belgelendirme başvurusu müşteri tarafından ilgili belgelendirme kuruluşuna yapılır.